DERLEME - ARAŞTIRMA VE ARŞİVLEME MÜDÜRLÜĞÜ

 
DERSLERİMİZDEN ÖRNEK KONULAR:

FOLKLOR NEDÄ°R:
Bir toplumun kültürüne ait gerek maddi, gerek manevi kültürlerini araştırıp usulüne göre saptayan ve bunlarla ilgili olarak genel konu ve kaidelere varmak isteyen bir bilimdir.( Masallar , efsaneler , türküler , maniler , destanlar , ağıtlar , deyimler , atasözleri , bilmeceler , tekerlemeler , gibi söz sanatları , doğumdan ölüme kadar çeşitli adetler , gelenekler , inançlar , halk oyunları , halk müziği , halk müzik aletleri , halk kıyafetleri , süs eşyaları , çanak çömlek , bakraç , güğüm , kaşık , halı , kilim , cicim heybe , kolan , oya , kese , çevre , uçkur , yazma gibi binbir çeşit el sanatları ile ilgili eşya.........) folklorun alanına girer.

FOLKLORUN ÖZELLİKLERİ:
1) Folklor anonimdir.
2) Folklor ürünleri sözlü olarak nesilden nesile aktarılır.
3) Folklor ürünleri ulusaldır.
4) Folklor ürünleri içinde, diğer memleket folklor ürünleri ile benzerlik gösterenler olabilir., olur.
5) Yurt dışına ait bir folklor ürünü halk tarafından benimsendiği taktir de o, toplumun mili ürünü haline gelir.
6) Folklor ürünleri geçmişte olduğu gibi, zamanımızda da meydana gelebilirler.
7) Folklor ürünleri her ne kadar statik bir özellik gösterirlerse de dinamiktirler.
KADROLAR

ELEMANLARIMIZ

FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

ESKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

Eğitim Konularımız

Folklor Nedir ?

Derleme Nedir ?

Araştırma ve İnceleme Şekli