Folklor Kurumu - Tüzüğümüz

 

FOLKLOR KURUMU DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

Ä°ÇÄ°NDEKÄ°LER

 

BÖLÜM I. DERNEĞİN ADI, AMACI VE ÇALIŞMALARI

Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi                                                                 1

Derneğin Amacı                                                                                                     2

Derneğin Çalışmaları                                                                                            3

 

BÖLÜM II. ÜYELÄ°K VE KOŞULLARI

Üyelik                                                                                                                      4

            Asıl Üyelik                                                                                                   4

            Onursal Üyelik                                                                                            4

Üyelik Hakları                                                                                              5

Üyenin Yükümlülükleri                                                                                        6

Üyelikten Ayrılma                                                                                                 7

Üyelikten Çıkarılma                                                                                             8

 

BÖLÜM III. DERNEĞİN ORGANLARI GÖREV VE YETKÄ°LERÄ°

 

             DERNEĞİN ORGANLARI                                                                  9

 

          I-GENEL KURUL

Genel Kurulun Oluşumu ve Oy Hakkı                                           10

Genel Kurulun Görevleri                                                                  11

Genel Kurul Toplantıları                                                                   12

Genel Kurula Çağrı Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı                   13

Genel Kurul Toplantı Usulü                                                            14

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri  15

 

          II-YÖNETÄ°M KURULU

               Derneğin Temsili                                                                 16

Yönetim Kurulunun Oluşumu                                                     17

Yönetim Kurulunun Çalışma Şekli                                             18

Yönetim Kurulunun Görevleri                                                          19

Genel Başkanın Seçimi                                                               20

Genel Başkanın Yetkisi                                                               21

Genel Başkana Vekâlet                                                               22

Genel Başkanın Görevleri                                                           23

Genel Sekreter                                                                                  24

Genel Sekreterin Görevleri                                                                 25

Genel Muhasip                                                                                    26

Genel Muhasibin Görevleri                                                               27

      

        III-DENETLEME KURULU

Denetim Kurulunun Oluşumu                                                          28        

Denetim Kurulunun Yetkisi                                                              29

Denetim Kurulunun Görevleri                                                          30

 

        IV-DÄ°SÄ°PLÄ°N KURULU

              Disiplin Kurulunun Oluşumu                                                      31              

Disiplin Kurulunun Çalışma Şekli                                              32

Disiplin Kurulunun Yetkileri                                                      33

Disiplin Kurulunun Görevleri                                                     34

Hazırlık Soruşturması                                                                      35

Disiplin Kurulu Soruşturma Esasları                                          36

Disiplin Cezaları                                                                         37

Disiplin Cezası Gerektiren Davranış ve Filler                           38

Disiplin kurulu Kararları                                                                  39

Disiplin kurulu Kararlarına Ä°tiraz                                               40              

 

 

BÖLÜM IV. DERNEK Ä°ÇÄ° OLUŞUMLAR

 

           1-DANIŞMA KURULU

              Danışma Kurlunun Oluşumu                                                           41

              Danışma Kurlunun Görevleri                                                           42

 

           2- KURUM MECLÄ°SÄ°

              Kurum Meclisinin Oluşumu                                                              43

              Kurum Meclisinin Görevleri                                                              44

 

          3- SANAT KURULU

              Sanat Kurulunun Oluşumu                                                               45

              Sanat Kurulunun Görevleri                                                               46

 

         4- BÄ°LÄ°M KURULU

              Bilim Kurlunun Oluşumu                                                                 47

              Bilim Kurulunun Görevleri                                                48

 

         5- Ä°CRA ORGANLARI

             Teknik Müdürlükler                                                                            49

             Teknik Gruplar                                                                                     49

             Teknik Kurslar                                                                                      49

 

         6- DERNEK ŞUBELERÄ°

             Şubenin Kuruluşu                                                                                50

             Şubelerin Görev ve Yetkileri                                                              51

             Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler          52

             Şubelerin Genel Kurulları                                                                   53

             Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulunda Temsili                   54

 

         7-TEMSÄ°LCÄ°LÄ°K

             Temsilcilik Açma                                                                                 55

 

BÖLÜM V. MALÄ° KONULAR

 

Derneğin Gelir Kaynakları                                                                               56

Derneğin Harcamaları                                                                                     57

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri                                                       58

Kayıt Usulü                                                                                                      59

Tutulacak Defterler                                                                                          60

Defterlerin Tasdiki                                                                                            61

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi                                                       62

Derneğin Gelir Gider İşlemleri                                                                         63

Alındı Belgesi                                                                                                    64

Yetki Belgesi                                                                                                      65

Gelir Gider Belgelerinin Saklama Süresi                                                       66

 

BÖLÜM VI GENEL HÜKÜMLER

 

Bildirim Yükümlülüğü                                                                                     67

Derneğin Ä°ç Denetimi                                                                                       68

Derneğin Borçlanma Usulleri                                                                          69

Tüzük Değişikliği                                                                               70

Derneğin Feshi ve Mal Varlığını Tasfiye Şekli                                            71

Hüküm Eksikliği                                                                                               72

 

YÜRÜRLÜK VE GEÇÄ°CÄ° HÜKÜMLER

 

 

 

 

 

 

FOLKLOR KURUMU DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I

DERNEĞİN ADI, AMACI VE ÇALIŞMALARI

 

Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

Madde 1 -     

Derneğin adı         : “ FOLKLOR KURUMU DERNEĞİ “ dir.

Derneğin Merkezi :    Ä°stanbul’dur.

Derneğin adresi     :   Sofular Caddesi Yeni Orta Sokak No 18 Fatih

Amblemi                 :    Kırmızı zemin üzerine siyah kilim desenli 1964 rakamı ile kuruluş yılını ifade eden, beyaz         

                                  zeminde TFK harflerinin iç içe geçmiş yerleşik şekli ile tanımlanır. ( EK 1 deki Amblem )

      Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Dernek, 12 Aralık 1964 tarihinde “ Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurma Derneği “ adı ile kurulmuştur. Kuruluş beyannamesine göre derneğin kurucuları;

1 – Sevgi BABAOĞLU  :  1939 T.C. Y. Ressam. Abidei Hürriyet Cad. Akdeniz Apt. No 1/5 Şişli

2 – Rasim CÄ°NÄ°SLÄ°         : 1940 T.C.  Talebe. 16 Mart şehitler Cad. No 28 Şehzadebaşı 

3 – Ferahat GÖKOĞLU  : 1936 T.C.   Talebe. Kır Kahvesi Sok. No 5 Yeldeğirmeni-Kadıköy

Derneğin adı 6 Kasım 1966 tarihinde, “ Türk Folklor Kurumu ”  ve Aralık 1972 tarihinde ise  “ Folklor Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

 

Derneğin Amacı

Madde 2 -Folklor Kurumu Derneği’nin esas amacı;

a)       Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini korumak, Atatürk ilke ve ideallerinin sonsuza dek yaşayabilmesi için fikir ve hizmetler üretmek,

b)       Türk ve dünya folkloru üzerine araştırma, derleme yapmak, bilimsel yayınlar yayımlamak,

c)       Turizme katkıda bulunmak üzere yurt içinde ve dışında tanıtma çalışmaları yapmak,

d)       Ä°cra grupları oluşturarak Türk folklorunu tanıtmak,

e)       Türk folklorunu genç kuşaklara öğretmek,

f)        Türk kültür ve sanatının gelişmesine yardımcı olmak amacı ile kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

g)       Folklorun her dalında araştırmayı mümkün olduğu kadar geriye götürerek, günümüzde yaşayan folklor ürünlerinin derlenmesi (belgelenmesi, toplanması, arşivlenmesi) ve her türlü iletişim araçları ile yayımlanması, sergilenmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanmasını sağlamak,

h)       Folklorun her dalında otantik uygulamalar yanında çağdaş uygulamalara da yer verip, bu konuda araştırma ve çalışma yaparak ilgili kuruluş ve kişilerle iş birliği yapmak,

i)         Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

j)        Üye çocuklarının derneğe ilgilerini artırarak aralarındaki sevgi ve dostluğu geliştirmek, sosyal konulardaki yaratıcılıklarını özendirerek gençlere özgü hizmetler ve etkinlikler gerçekleştirmek,

k)       Sosyal sorumluluk projesi üretmek, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmalar yapmaktır.

 

Derneğin Çalışmaları

Madde 3 -  Folklor Kurumu Derneği’nin çalışmaları;

a)       Folklor Kurumu Derneği amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, “ 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ä°lişkilerine Dair Kanun “ hükümleri saklı kalmak üzere, görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmek,

b)       Yurt içinde veya dışında yabancı ülke halk oyunları ve halk müziği gruplarının katılımıyla gösteriler düzenlemek,

c)       Yurt dışındaki dernek veya benzer kuruluşlara üye olmak veya proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

d)       Folklor malzemelerinin araştırılması yapılarak derlemesini yapmak,

e)       Halk giysileri, halk çalgıları, halk el sanatları ve benzeri konularda üretim yapmak, bunları sergilemek, pazarlamak ve yaymak,

f)        Genel Kurul kararı ile amacı doğrultusunda taşınmaz mal satın almak, satmak, inşaat yapmak, ipotek almak veya vermek, kiraya vermek veya kiralamak,

g)       Genel Kurul kararı ile üyelerin katılımını sağlayarak amacı doğrultusunda vakıf,  iktisadi işletme,  sosyal tesisler ve derneklerin izinle kurulabileceği tesisler kurmak,   

h)       Gereksinimi olan taşınır mal ile araç ve gereç satın almak veya kiralamak,

i)         Genel Kurul Kararı ile gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

j)        Mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım almak,

       Folklor Kurumu Derneği bu amaçlar ve çalışmalar dışında her ne şekilde olursa olsun siyasetle uğraşamaz, mekânlarını siyasi kuruluşlara kiralayamaz, siyasi parti ve kuruluşların hizmetinde görev alamaz. Folklor Kurumu Derneği sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

BÖLÜM II

ÜYELÄ°K VE KOŞULLARI

Üyelik

Madde 4 – Folklor Kurumu Derneği’ne iki şekilde üye olunabilir.

 

A) -ASIL ÜYE:

       a)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,

       b)  18 yaşını bitirmiş,

       c)  Dernek üyeliği yasaklanmamış,

d)  Folklor Kurumu Derneği’nde 3 (ÜÇ) yıl faaliyette bulunmuş gerçek kişiler üyelik istek formunu doldurup

imza ederek, asıl üye olmak üzere istemde bulunabilir.   

Üyelik başvuru evrakının Yönetim Kurulu’na ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlanması gerekir.                                                                                                                                                                                                                   Ä°stek formu ile istemde bulunan aday üyeler Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluğunun kabulü ile asıl üye olurlar. Başvurusu kabul edilen üye, “ Üye Kayıt Defteri “ ne yazılır. Sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

Genel Kurulun yapılacağı yıl, üyelik başvurusu 31 Temmuzda sona erer. Bu tarihten sonraki üyelik başvuruları Genel Kurul bitimine kadar dikkate alınmaz.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Folklor alanında akademik kariyer sahibi kimselerle Folklor Kurumu derneğinin faaliyetlerine değerli

hizmetleri olan kimseler Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler.

 

B) -ONURSAL ÜYE:

a)       Türk folkloruna üst düzeyde hizmet etmiş,

b)       Ya da bu alanda resmi görevlerde bulunmuş,

c)       Görevi sırasında Folklor Kurumu Derneği ile sıcak ve yakın ilişkisi olduğu saptanmış,

d)       Ayrıca fiili ve karşılıksız olarak derneğe katkıda bulunarak maddi veya manevi yarar sağlamış gerçek

kişiler, istekleri halinde Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluğunun kabulü ile onursal üye olurlar. Başvurusu       kabul edilen onursal üye, üye kayıt defterine yazılır.

Onursal üyeler kanun ve tüzük hükümlerine uymak koşulu ile asıl üyelere tanınan hak ve olanaklardan yararlanırlar. Onursal üyelerin Genel Kurul’da oy hakkı yoktur.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Folklor Kurumu Derneği’nin şubesi açıldığında merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulu tarafından yapılır ve en çok 30 ( OTUZ ) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

Üyelerin Hakları

Madde 5 -

a)       Her asıl üye; yönetime, dernek faaliyetlerine, tüzükte belirtilen şartlarla katılma ve genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Asıl üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

b)       Her asıl üye; seçmek ve seçilmek,

c)       Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu raporları incelemek, görüş ve önerilerini bildirmek,

d)       Dernek çalışmaları yoluyla, üyelere sağlanan bütün olanaklardan kurallar çerçevesinde yararlanmak hakkına sahiptirler.

e)       Üyeler, yukarıda sayılan hakların dışında, başta Dernekler Kanunu olmak üzere tüm mevzuattan doğan haklara sahiptirler.

f)        Üyeler, üye kayıt defterine kaydolduğu tarihi izleyen ilk Olağan Genel Kurulda Yönetim Kuruluna ve Denetleme Kuruluna aday olamazlar.

g)       Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 6 –

a)       Üyelik giriş ödentisi olarak 10 (ON) TL ve aylık olarak da 1 (BÄ°R) TL üyelik aidatını ödemek,

b)       Dernek Tüzüğü’ne aykırı davranışlarda bulunmamak,

c)       Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü’ne ve Yönetim Kurulu kararlarına uymak,

d)       Ä°lgili birimlerce verilen görevlerden sürekli kaçınmamak,

e)       Dernek organlarınca verilen kararlara uymak,

f)        Dernek ile aynı amaçlara hizmet eden diğer kuruluşlar ve derneklerde çalışma yapmak için iç tüzük hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’ndan izin almak,

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 7 - 

Yazılı olarak bildirmek kaydı ile her üye dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin ayrılma dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda, ayrılma işlemi sonuçlanmış olur.

Üyelikten ayrılma derneğe olan birikmiş borçları sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8 –

a)       Dernekler Kanunu, Yönetmelik ve Folklor Kurumu Derneği Tüzüğü’nde aranılan nitelikleri sonradan kaybetmiş, 

b)       Disiplin Kurulu tarafından, üyelikten sürekli çıkarılma cezası için Yönetim Kuruluna sevk edilenler,

c)       4. maddenin A bendinin a ve c fıkralarında belirtilen nitelikleri sonradan kaybedenler,

Üye, Yönetim Kurulu tarafından, üye tam sayısının 3/2’sinin oyu ile üyelikten çıkarılır. Diğer cezalar oy çokluğu ile alınır.

              Üyelikten çıkarılma derneğe olan birikmiş borçları sona erdirmez.

 

BÖLÜM III

FOLKLOR KURUMU DERNEĞİ’NÄ°N ORGANLARI,

GÖREVLERÄ° VE YETKÄ°LERÄ°

Folklor Kurumu Derneği’nin Organları

Madde 9 -  Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1 – Genel Kurul

2 – Yönetim Kurulu

3 – Denetleme Kurulu

4 – Disiplin Kurulu

1 – GENEL KURUL

 

Genel Kurul’un Oluşumu ve Oy Hakkı

Madde 10 - Genel Kurul; Folklor Kurumu Derneği’nin en üst karar organıdır. Derneğe borcu olmayan ve yıllık aidatlarının tümünü ödemiş asıl üyelerin katılımı ile oluşur. Borçlarını ve yıllık aidatlarını Genel Kurul toplantısına kadar ödemeyenler Genel Kurul’a alınmazlar. Genel Kurul’da her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâlet ile oy kullanılmaz.

Genel Kurulda, disiplin kurulu ve yönetim kurulunun verdiği cezalar ile üyelik önerileri görüşülmez. Ancak bu konu Genel Kurula katılanların 1/10’un önerisi ile görüşülebilir.

Ayrıca yönetim kuruluna genel kuruldan önce yapılan başvurular yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde genel kurula getirilebilir. 

 

Genel Kurul’un Görevleri

Madde 11 -

a)       Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Muhasip, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunu seçmek,

b)       Folklor Kurumu Derneği Tüzüğü’nü değiştirmek ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç tüzükleri değiştirmek,

c)       Yönetim Kurulu çalışma raporu, yıllık bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetleme Kurulu raporunu görüşmek, kabul veya reddetmek,

d)       Yönetim ve Denetleme Kurul’larının aklanıp aklanmamasına karar vermek,

e)       Yönetim Kurulu’nca gelecek dönem için öngörülen tahmini bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul veya reddetmek,

f)        Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi, kiraya verilmesi ve kiralanması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

g)       Dernek giriş ve yıllık üyelik aidat miktarlarını gerektiğinde yükseltmek veya düşürmek,

h)       Disiplin Kurulu tarafından önerilen cezalara usulüne göre Yönetim Kuruluna itiraz edilmiş ise karara bağlamak,

i)         Derneğin feshi ve tasfiyesi ile bunun ne yolla yapılacağı ve dernek varlıklarının nereye verileceğine karar vermek,

j)        Aynı amaçlı Dernekler Federasyonu’na katılması veya ayrılmasına karar vermek,

k)       Derneğin yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılması veya kapatılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

l)         Yurt dışındaki, aynı amaçlı dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konusunda karar vermek,

m)     Ä°lgili bakanlık ve kuruluşlardan izin almak koşulu ile yurt dışındaki dernek ve kuruluşların şube ve temsilciliklerini açmaya karar vermek,

n)       Derneğin vakıf ve iktisadi işletme kurmasına veya kapatılmasına karar vermek,

o)      Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemin görüşülmesini sağlamak,

r)        Medeni Kanun, Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır.

 

Genel Kurul Toplantıları

Madde 12 - Genel Kurul Toplantısı iki şekilde yapılır.

 

1-       OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  

Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte olmak üzere 3 (ÜÇ) yılda bir EKÄ°M ayı içinde yapılır. Genel Kurul Toplantısında, yalnızca gündemde var olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Tüzük değişikliğine ilişkin öneriler gündeme alınmaz.  

                                                                                                  

2-       OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

a)       Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde,

b)       Asıl üyelerin 1/5 inin yazılı başvurusu halinde,

c)       Madde 17’de belirtilen şartın oluşması halinde,

d)       Madde 20 de belirtilen şartın oluşması halinde,

e)       Madde 21 de belirtilen şartın oluşması halinde,

f)        Madde 29 da belirtilen şartın oluşması halinde,

               Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır.

(b), (c), (d), (e) ve (f) şıklarının oluşması halinde Yönetim Kurulu en geç 30 (OTUZ) gün içinde, Madde 13 deki hususlar dâhilinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak zorundadır. Gündemde, görüşülmesi istenen konulardan başka bir konu bulunamaz. Gündeme ek veya değişiklik önerilemez ve konulamaz.

Genel Kurul Toplantıları Folklor Kurumu Derneği merkezinin bulunduğu ilin dışında yapılamaz.

 

Genel Kurul’a Çağrı Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 13 -

            Yönetim kurulu; Folklor Kurumu Derneği tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.                                                                                                                                                                                      Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (ONBEŞ)  gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.                                        Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Ä°lk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (YEDÄ°) günden az, 60 (ALTMIŞ) günden fazla olamaz.

            Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ä°kinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (ALTI) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel Kurul Toplantı Usulü

Madde 14 -

                Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3 sinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

                Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

                Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

                Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

                Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

                Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

                Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.                                                                                                                                                                                                         Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 15 -

                Genel Kurulda; yönetim, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş oy sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

                Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Genel Başkan’ın seçimi Madde 20 de belirtilen şekilde yapılır.

 

2 – YÖNETÄ°M KURULU

Derneğin Temsili

Madde 16 – Folklor Kurumu Derneği’ni Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu temsil yetkisini Başkan veya biri Başkan olmak üzere bir kaç üyeye verebilir.

 

Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

Madde 17 - Yönetim Kurulu Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Muhasip ile 6 (ALTI) asıl ve 6 (ALTI) yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olursa, Genel Kurul toplantısında en fazla oyu alan yedek üye çağrılır. Yedek üyelerin de katılımından sonra asıl kurul üye sayısı altıdan aşağıya düşerse, Yönetim Kurulu, en geç bir ay içinde seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak zorundadır.

                              Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini ücretsiz yaparlar.

 

Yönetim Kurulu’nun Çalışma Şekli

Madde 18 -  Yönetim Kurulu; dernek işlerinin gerektirdiği durumlarda ve en az ayda bir defa Genel Başkan veya Genel Sekreter’in çağrısı ile toplanır. Toplantı günü, saati ve gündem kurul üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinden üçünün yazılı istemi üzerine de kurulun toplantıya çağrılması zorunludur. Mazeret bildirmeden veya Yönetim Kurulu’nca uygun mazereti olmadan aralıksız 3 ( ÜÇ ) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi görevden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın katıldığı karar kabul edilmiş sayılır. Kararlar Karar Defterine yazılır ve üyeler tarafından derhal imzalanır. Karara muhalif üye karşı oyunu ve gerekçesini kararın altına yazabilir.

 

Yönetim Kurulu’nun Görevleri

Madde 19 – Görevleri iki başlıkta belirtilirse;

1  -  Genel Kurul’ca verilen ve Genel kurul’a sunulan görevler:

a)       Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

b)       Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek,

c)       Genel Kurul’un verdiği yetki ile vakıf ya da iktisadi işletme kurmak ve çalıştırmak,

d)       Genel Kurul gündemini hazırlamak ve tüzük hükümleri gereğince Genel Kurul’u toplantıya çağırmak,

e)       Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin, Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

f)        Gelir ve gider işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait geçici bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,

g)       Her dönem sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,

h)       Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve bir sonraki döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

i)         Derneğin çalışmaları ile ilgili iç tüzükleri hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,

j)        Madde 67/a göre verilmesi gereken “ Genel Kurul Sonuç Bildirimi “ ni hazırlamak,

 

 

2 -   Asli görevleri:

a)       Derneği yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ve tüzük hükümlerine uygun yönetmek, derneği temsil etmek veya bu husus da yetki vermek,

b)       Derneğin amacını gerçekleştirmek için kararlar almak ve uygulamak,

c)       Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri, yetki süresi de belirtilmek suretiyle belirlemek,

d)       Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan “Alındı Belgesi”ni, Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde bastırmak,

e)       Dernek giderlerinin bir kısmında kullanılan  “ Gider Makbuzu “ nu, Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde bastırmak,

f)        Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

g)       Dernekler Yönetmeliği’ne uygun olarak verilmesi gereken yıllık “Faaliyet Bildirimi” ni hazırlamak,

h)       Derneğe asıl ve onursal üyelerin kabul işlemlerini yapmak,

i)         Disiplin cezası gerektiren davranış ve fiillerde bulunan üyeler için 35 maddeyi uygulamak,

j)        Disiplin Kurulu tarafından önerilen, üyelikten çıkarılma  ve diğer cezaları  uygulamak.

k)       Folklor Kurumu Derneği’nin Danışma Kurulu, Kurum Meclisi ve Sanat Kurulu’nu oluşturmak,

l)         Folklor Kurumu Derneği’nin amacının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

m)     Günün koşullarına göre ücretli veya ücretsiz idari ve teknik personel kadroları ihdas etmek ve bunların seçimi, görevi ve yetkilerini iç tüzükte belirlemek,

n)       Folklor Kurumu Derneği’nin malları ve varlıklarını yönetmek ve gerekli önlemleri almak,

o)       Folklor Kurumu Derneği adına sulh ve aklama yetkisini kullanmak,

p)       Eskimiş eşyaları uygun yerlere bağışlamak veya imha etmek,

q)       Folklor Kurumu Derneği’nin feshi halinde bu hususu 5 (Beş) gün içerisinde yazılı olarak yörenin en büyük mülki idare amirine bildirmek,

r)        Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmaktır.

 

Genel Başkan’ın Seçimi

Madde 20 - Genel Başkan, Genel Kurul’un 3/5 ekseriyeti ile gizli oyla seçilir. Ä°lk iki turda netice alınmaz ise adi ekseriyetle seçilir.

Ä°stifa veya başka nedenlerle Genel Başkan’lığın boşalması halinde, Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak zorundadır.

 

Genel Başkan’ın Yetkisi

Madde 21 - Folklor Kurumu Derneği’nin ita amiridir. Genel Başkan Yönetim Kurulu kararlarını iki defa veto etme hakkına sahiptir. Veto edilen karar aynı oturumda görüşülmez ve bu kararın tekrar görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapılamaz. Bir sonraki olağan oturumda da Yönetim Kurulu aynı kararda ısrar ederse Genel Başkan (Yönetim Kurulundan madde 12’de belirtildiği şekilde,) en geç 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

Genel Başkan’a Vekâlet

Madde 22 - Genel Başkan’ın hastalığı veya izinli olması halinde, Genel Sekreter vekâlet eder. Genel Başkan olmadan Yönetim Kurulu toplanamaz. Ancak Genel Başkan katılmadığı Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmesi için Genel Sekreter’e yetki verebilir.

 

Genel Başkan’ın Görevleri

Madde 23 -

a)       Folklor Kurumu Derneği’ni temsil eder ve ita amiridir.

b)       Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek,

c)       Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını bizzat veya ilgililer aracılığı ile sağlamak ve derneği yönetmek,

d)       Gerekli gördüğü konuları Yönetim Kurulu gündemine alarak, dernek faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak,

e)       Yönetim Kurulu ve diğer görevliler arasındaki çalışmaları koordine etmektir.

 

Genel Sekreter

Madde 24 - Genel Sekreter, Genel Kurul’un adi ekseriyeti ile gizli oyla seçilir. Ä°stifa veya başka nedenlerle Genel Sekreter’liğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kendi içinden bir Genel Sekreter seçer. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine de Genel Kurul’daki sıralamaya göre yedek üye çağrılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Sekreter’in Görevleri

Madde 25 -

a)       Yönetim Kurulu’nca yetki verilen hallerde Genel Başkan’ın bulunmadığı yerlerde Folklor Kurumu Derneği’ni temsil etmek,

b)       Genel Başkan’ın görevlerinin yürütülmesinde, Genel Başkan’a yardım etmek ve Genel Başkan tarafından kendisine devredilen görevleri yapmak,

c)       Ä°cra Organlarının faaliyetlerini denetlemek, teknik ve idari konularda koordinasyonu sağlamak,

d)       Yönetim Kurulu kararlarının “Karar Defterine” yazılması ve bu kararların ilgililere iletilmesini sağlamak,

e)       Lüzumlu iç ve dış yazışmaları yapmak ve bunların “Evrak Kayıt Defterine “ işlenmesini sağlamak,

f)        Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen ve çıkarılan üyelerin “Üye Kayıt Defteri” ine işlenmesini sağlamak, 

g)       Folklor Kurumu Derneği Tüzüğü çerçevesinde derneğe gelen müracaatları, gerekli temaslar sonunda karşılamak,

h)       Folklor Kurumu Derneği demirbaşlarının, araç ve gereçlerinin korunması, bakımı ve iyi kullanılmasını sağlamak amacı ile gerekli önlemleri almak,

i)         Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen, “Dernekler Tarafından Tutulması Gereken Tüm Defterler” in düzgün tutulmasını sağlamak amacı ile gerekli önlemleri almak,

j)        Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen, evrakın saklama süresi dikkate alınarak korunmasını sağlamak,

k)       Denetleme Kurulu’na idari konularda bilgi vermek,

l)         Genel Kurul’a sunulmak üzere dönem “Faaliyet Raporunu” hazırlamak,

 

Genel Muhasip

Madde 26 - Genel Muhasip, Genel Kurul’un adi ekseriyeti ile gizli oyla seçilir. Ä°stifa veya başka nedenlerle Genel Muhasip’liğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kendi içinden bir Genel Muhasip seçer. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine de Genel Kurul’daki sıralamaya göre yedek üye çağrılır.

 

Genel Muhasip’in Görevleri

Madde 27 -

a)       Folklor Kurumu Derneği’nin mali işlerini yürütmek,

b)       Folklor Kurumu Derneği’nin parası zimmetinde olup, Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki doğrultusunda banka işlemlerini yapmak,

c)       Dernekler Yönetmeliği’ne göre tutulacak defterlerin, kayıt usulüne ve kayıt zamanına uygun olarak yazılmasını sağlamak,

d)       Yıl sonlarında (31 Aralık) Dernekler Yönetmeliği’ne göre “İşletme Hesabı Tablosu “ düzenlemek,

e)       Harcamaların bütçeye uygunluğunu sağlamak ve üçer aylık devrelerde bilançolar hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak,

f)        Harcamaları; Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen hususlar ve Yönetim Kurulu kararlarını dikkate alarak yapılmasını sağlamak,

g)       Denetleme Kurulu’na mali konularda bilgi vermek,

h)       Genel Kurul’a sunmak üzere, dönem sonu bilançosu ile gelir ve gider hesaplarını gösteren “ Muhasiplik Raporunu “  hazırlamak,

i)         Genel Kurul’a sunmak üzere, bir sonraki dönemin tahmini bütçesini hazırlamak,

j)        Yönetim Kurulu kararı ile avans vermek ve kapatmak,

k)        

3 - Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu’nun Oluşumu

Madde 28: Denetleme Kurulu üyesinin öncelikle mali konuda uzman olanlar olmak üzere asıl üye olması gerekir. Genel Kurul’un adi ekseriyeti ile gizli oyla seçilir. Yapılacak oylamada ilk 5 (BEŞ) kişi asıl üye ve sonraki 3 (ÜÇ) kişi yedek üye olarak seçilmiş kabul edilir.

Seçimi takip eden 10 (ON) gün içersinde Genel Sekreter’in daveti ile toplanarak kendi aralarından bir başkan seçerler. Denetleme Kurulu asıl üyelerinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul’da alınan oy çokluğu sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.

 

Denetleme Kurulu’nun Yetkisi

Madde 29 - Denetleme Kurulu oy birliği ile karar alarak, Yönetim Kurulu’ndan madde 12’de belirtildiği şekilde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasını ister.

 

Denetleme Kurulu’nun Görevleri

Madde 30 -

a)       Toplantılarını çoğunlukla yapmak,

b)       Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, başkan veya üyelerden biri, yapılacak olan toplantıya katılarak görüş bildirmek veya öneride bulunmak,

c)       “Dernekler Yönetmeliği” ne göre tutulması gereken tüm defterleri, mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, en az 4 (DÖRT) ayda bir inceleyerek bir rapor hazırlamak,

d)       Hazırlanan bu raporu, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görüşülmek üzere Genel Başkan’a sunmak,

e)       Genel Kurul’a sunmak üzere, dönem için bir “Denetleme Raporu” hazırlamak,

 

4 - Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu’nun Oluşumu

Madde 31 - Disiplin Kurulu üyesinin en az 5 (BEŞ) yılını doldurmuş asıl üye olması gerekir. Genel Kurul’un adi ekseriyeti ile gizli oyla seçilir. Yapılacak oylamada ilk 5 (BEŞ) kişi asıl üye ve sonraki 3 (ÜÇ) kişi yedek üye olarak seçilmiş kabul edilir.

Seçimi takip eden 10 (ON) gün içersinde, Genel Sekreterin daveti ile toplanarak kendi aralarından bir başkan seçerler. Disiplin Kurulu asıl üyelerinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul’da alınan oy çokluğu sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.

 

Disiplin Kurulu’nun Çalışma Şekli

Madde 32 – Disiplin Kurulu; Disiplin Kurulu Başkanı yönetiminde salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Disiplin soruşturmasına ilişkin hiçbir evrak başkanın bilgisi ve izni dışında dernek tesisleri dışına çıkarılamaz.

Disiplin Kurulu soruşturmaları kurul halinde yapar.                                                                                                 Disiplin Kurulu soruşturmayı, soruşturmanın kendilerine ulaştığı tarihten sonra en çok 45 (KIRKBEŞ) gün içersinde bitirmesi gerekir. Disiplin Kurulu gerekçelerini belirtmek şartı ile bu sürenin 15 (ONBEŞ) gün daha uzatılmasını Yönetim Kurulu’na bildirebilir.

 

Disiplin Kurulu’nun Yetkileri

Madde 33 – Disiplin Kurulu sadece üyelerin disiplin işlemlerine bakar. Disiplin Kurulu öneri niteliğindeki kararlarını gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna sunar.

                            Disiplin Kurulu soruşturma safhasında hak mahrumiyeti önerisini Yönetim Kurulu’na bildirir.                                                                                              

Disiplin Kurulu’nun Görevleri

Madde 34 -

a)       Yönetim Kurulu’nca kendilerine gönderilen kişi veya kişiler hakkında soruşturma yapmak,

b)       Bireysel olarak Yönetim Kurulu’na yapılan ve başvurusu ret edilen kişinin, başvurması halinde, Yönetim Kurulu’na bilgi vererek soruşturma yapmak,

c)       Ceza verilen üyenin Madde 40 (a) da ki itirazını sonuçlandırmak,

d)       Ceza verilen üyenin Madde 40 (b) deki itiraz hakkında Genel Kurul’a bilgi vermektir.

 

Hazırlık Soruşturması

Madde 35 - Disiplin cezası gerektiren olayların oluşu tarihinden başlayarak 60 (ALTMIŞ) gün içinde, kişisel başvuru yapılmaz, Yönetim Kurulu’na bildirilmez ve Yönetim Kurulu tarafından re’sen ele alınmaz ise, olaylar daha sonra şikâyet konusu olamaz.

Yönetim Kurulu, disiplin cezası gerektiren olayın öğrenilmesinden veya kendisine bildirilmesinden sonra 45 (KIRKBEŞ) gün içerisinde hazırlık soruşturmasını bitirmek ve gerekçeli kararı alarak sonuçlandırmak zorundadır. Yönetim Kurulu 45 gün içerisinde karar vermez veya olayın disiplin suçu gerektirmediğine karar verir ise, şikâyet eden, kararın kendisine bildirildiği tarihinden itibaren 30 (OTUZ) gün içinde Disiplin Kurulu’na başvurma hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu yapmış olduğu tüm hazırlık soruşturmalarını Disiplin Kurulu’na bildirmek zorundadır.

 

Disiplin Kurulu Soruşturma Esasları;

Madde 36 – Disiplin Kurulu, Yönetim Kururlu tarafından hazırlık soruşturması tamamlanmış dosya üzerinde öneri niteliğinde karar verebilir

            Disiplin Kurulu kendi yapacağı soruşturmasında veya eksik evrakla gelmiş ise aşağıdaki usulle soruşturmayı tamamlar;

a)       Disiplin Kurulu’nun belirleyeceği gün, saat ve yerde hakkında soruşturma açılan üyeyi savunmasını vermek üzere davet eder.

b)       Kişinin savunmasını belirtilen gün, saat ve yerde alır.

c)       Üye savunmasını geçerli bir mazereti olmadan vermez ise, Disiplin Kurulu dosya ve toplanan kanıtlara göre karar verir. 

d)       Disiplin Kurulu gerekirse, taraf ve tanıkları kurul halinde veya rapor yazıcı aracılığı ile dinler ve ifadeleri yazılı olarak alır. 

e)       Şikâyetçi şikâyetini her zaman geri alabilir. Ancak; Folklor Kurumu kişilik haklarının zedelenmesi hallerinde, Disiplin Kurulu gerekli soruşturmayı tamamlamak zorundadır.

f)        Soruşturmanın sonuçlanmasından sonra karar gerekçeli olarak yazılır ve kurulca imzalanır.

g)       Soruşturma esnasında elde edilen tüm evrak ve gerekçeli kararı Yönetim Kurulu’na gönderir.

Disiplin Cezaları

Madde 37–  Disiplin Kurulu’nca Yönetim Kuruluna önerilecek  cezalar;

a)       UYARI                                                      : Üyenin yazılı olarak uyarılmasıdır.

b)       KINAMA                                                     : Üyenin yazılı olarak kınanmasıdır.

c)       HAK MAHRUMÄ°YETÄ°                        : Dernek üyesinin 30 (OTUZ) günden az, bir yıldan fazla olmamak  

                                                                          üzere dernek çalışmalarından ve tesislerinden yararlanma hakkından

                                                                                 yoksun bırakılmasıdır.                                                                                    

d)       ÜYELÄ°KTEN SÜREKLÄ° ÇIKARMA    :  Üyenin kesin olarak Folklor Kurumu Derneği’nden çıkarılması ve

                                                                                  üye kaydının silinmesidir.                                                            

Hak mahrumiyeti cezası alan veya sürekli çıkarılan üyeler konukluk dâhil hiçbir şekilde dernek tesislerine giremezler.

 

Disiplin Cezası Gerektiren Davranış ve Fiiller

Madde 38 - 

A)   UYARI cezasını gerektiren davranış ve fiiller;

Folklor Kurumu Derneği;

1 -  Kuruluş felsefesinden gelen gelenek ve göreneklere aykırı davranmak,

2 – Üyelerini dernek içinde veya dışında kötülemek ve dedikodu yapmak,

3 – Disiplinine uymamak, geçimsizlik yapmak, elemanları itaatsizliğe teşvik etmek,

4 – Binası ve faaliyet gösterilen alanlarda derneğe zarar verici davranışta bulunmak,

 

B)      KINAMA cezasını gerektiren davranış ve fiiller;

1 -  Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak,

2 -  Etrafın huzurunu bozacak saygısızlık ve uygunsuz davranışlarda bulunmak,

3 -  Yönetmelik, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak,

4 -  Dernek disiplinini toplu olarak bozmaya teşebbüs etmek,

5 -  Folklor Kurumu Derneği tüzel kişiliğini, Yönetim Kurulu üyelerini ve üyeleri, küçük düşürücü faaliyette

      bulunmak veya hakaret etmek,

6 -  Gösteri ve faaliyetlerde Folklor Kurumu Derneği’ni küçük düşürücü davranışlarda bulunmak,

 

C)      HAK MAHRUMÄ°YETÄ° cezasını gerektiren davranış ve fiiller;

1 - Üyelere ve dernek personeline karşı her ne suretle olursa olsun namus, haysiyet ve kişilik haklarına

      saldırıda bulunmak,

2 - Yönetmelik, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasına kasıtlı olarak aykırı davranmayı adet

      haline getirmek,

3 - Üyeler arasındaki birliği ve ortak huzuru bozucu hareketlerde bulunmak,

4 - Eleştiri sınırlarını aşacak şekilde Folklor Kurumu Derneği yönetim ve üyelerini söz veya yazı ile

      kötülemek,

5 - Folklor Kurumu Derneği mallarına kasten zarar vermek,

6 - Folklor Kurumu Derneği tarafından kendisine teslim edilen araç ve gereçleri ihtara rağmen teslim etmemek,

7- Uyarı veya kınama cezalarını ikinci defa ihlâl etmek,

8 - Folklor Kurumu Derneği binası veya faaliyet alanlarında ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile patlayıcı ve

     kesici silah bulundurmak,

 

D)      ÜYELÄ°KTEN SÜREKLÄ° ÇIKARILMA cezasını gerektiren davranış ve fiiller;

1 - Üyelere ve dernek personeline ağır hakaret ve müessir fiilde bulunmak,

2 - Darp edici alet ve ateşli silah kullanmak, teşhir etmek ve ağır tehditlerde bulunmak,

3 - Folklor Kurumu Derneği’nin kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri ya da hukuki değeri olan kıymetli

      evrakı veya sair malları her ne suretle olursa olsun, kendisinin veya başkasının menfaatine sarf etmek,

      tüketmek, saklamak ve suiistimal etmek,

4 - Folklor Kurumu Derneği’ne ait evrak, defter ve kayıtları tahrip etmek, yok etmek, saklamak veya sahte

      evrak düzenlemek,

5 - Üyelikten Geçici çıkarma cezasını ikinci defa ihlâl etmek,

6 - Genel Kurul veya diğer organlarda yapılan oylamalara veya seçimlere hile karıştırmak,

7 - Folklor Kurumu Derneğinin ortak huzurunu, her ne suretle olursa olsun, ağır suretle ihlâl edecek fiil ve

     davranışlar da bulunmak ve bu davranışı adet haline getirmek,

8 - Derneğin onuruna ve seçilmiş organlarına karşı sözlü, yazılı veya eylemli saldırıda bulunmak,

9 - Üyeliğe başvuru sırasında veya üyeliği süresinde yalan beyanda bulunmak,

            10-  Aynı konuda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda iç tüzükte belirlenen düzenlemeler dışında Yönetim

     Kurulunun izni olmadan görev almak,

            11-  Dernek içinde siyaset yasağına aykırı hareket etmek ve yürürlükteki yasalara aykırı fiil ve davranışlarda

     bulunmak,

                     Yasa ve tüzüğe aykırı olup da burada belirtilmeyen, ceza verilmesi gereken davranış ve fiiller hakkında Disiplin Kurulu yetkilidir.

 

 

Disiplin Kurulu Kararları

Madde 39 –

Disiplin Kurulu, kendisine ulaşan olayların içeriğine, tarafların durumuna ve özellikle olayın dernek içi uyum ve düzene yaptığı etkinin önem derecesine göre karar verir.

Disiplin Kurulu, ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepleri göz önüne alarak, fiil için tayin edilen cezadan daha ağır veya hafif ceza uygulayabilir. Tekerrür halinde bu ağırlaştırıcı sebep sayılarak bir üst ceza takdir edilir.

Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun önerdiği kararları 30 (OTUZ) gün içinde uygulamak zorundadır.

Disiplin Kurulu en az 3 (Üç) üyenin katılmasıyla toplanır ve  kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu 2 (Ä°ki) oy sayılır.

Üyelikten çıkarma yaptırımları için en az 3 (Üç) üyenin oyu şarttır.

Disiplin Kurulu, kararlarını gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu kararlarını yazılı olarak üyeye tebliğ eder. Disiplin Kurulu kararlarlarına itirazın reddedilmesi halinde üyenin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu bu hususu ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere karar alır. Bu halde Genel Kurul kararı kesindir. 

 

Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz

Madde 40 – Üye; Disiplin cezasının kendisine tebliğ edilmesinden sonra,  30 (OTUZ) gün içinde yeni tanık ve deliller (tanık, belge vs) ile Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Bu süre dolduktan sonra karar kesinleşmiş olur.

                Üyenin itirazını;

a)       Yönetim Kurulu 7 (YEDÄ°) gün içinde Disiplin Kurulu’na gönderir. Disiplin Kurulu Madde 32 ye göre soruşturmayı yeniden yapar.

b)       (a) şıkkında belirtilen itirazın reddedilmesi halinde üyenin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu bu hususun ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için karar alır. Yönetim Kurulu başvuruyu gündeme almaz ise Genel Kurul’a katılanların 1/10 unun önerisi ve üyenin isteği ile Genel Kurul gündemine alınır. Gündeme alınması halinde Disiplin Kurulu Genel Kurula bilgi verir. Bu konuda alınacak kararda Genel Kurul’a katılanların 2/3 çoğunluğu aranır.

Genel Kurul kararı aleyhine dernek nezdinde yeniden itiraz olanağı yoktur.

c)       Ä°tiraz süresi boyunca ilk soruşturma sonunda verilen ceza uygulanır.

 

 

BÖLÜM IV

DERNEK Ä°ÇÄ° OLUŞUMLARI

1 – Danışma Kurulu

 

Danışma Kurulu’nun Oluşumu

Madde 41– Danışma Kurulu;

Yönetim Kurulu tarafından, eski Genel Başkanlar, eski Genel Sekreterler, eski Genel Muhasipler, eski Denetleme Kurulu üyeleri, eski Disiplin Kurulu üyeleri, eski Yönetim Kurulu üyelerinden ve sanat bilim ve uzmanlık alanlarından yeterli sayıda üye alınarak 60 gün içinde oluşturulur. Çeşitli konularda Danışma Kurulları oluşturulabilir.

 Danışma Kurullarında mevcut Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek olan iki üyenin de bulunulması zorunludur.

Yapılacak olan çalışmanın özelliğine göre aşağıdaki kuruluş ve kurumlardan;

·         Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan , (Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesinden)

·         Devlet Konservatuarı’ndan , (Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesinden)

·         Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan,

·         Ä°l Turizm ve Bölge Müdürlüğü’nden,

·         Ä°l Kültür Müdürlüğü’nden,

·         Halk Oyunları Federasyonu ve benzeri kurum ve kuruluşlardan, üyeler de davet edebilir.

Danışma Kurulu’nun Başkanlığını Genel Başkan yapar. Danışma Kurulu Yönetim Kurulu kararı veya Genel Başkan’ın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.   

 

Danışma Kurulu’nun Görevleri

Madde 42 – Yönetim Kurulu çalışmalarına ışık tutmak amacıyla, Türk folkloru üzerinde akademik çalışmalar yapmak ve dernek faaliyetlerini destekleyen raporlar hazırlamaktır. Hazırlanan raporlar tavsiye mahiyetindedir. 

 

 

 

 

 

2 - Kurum Meclisi

 

Kurum Meclisi’nin Oluşumu

Madde 43 -  Kurum Meclisi;

a)       Genel Başkan,

b)       Genel Sekreter,

c)       Genel Muhasip,

d)       Yönetim Kurulu Üyeleri,

e)       Eğitmenler,

f)        Ä°cra Organları Başkan ve Müdürleri,

g)       Grup elemanları arasından seçilecek olan asıl 8 (Sekiz) üye,

h)       Yönetim Kurulu üyeliği ve icra organları başkanlığı, teknik müdürlük yapmış olanlardan oluşur,

 

Kurum Meclisi, yeni çalışma döneminin başlamasından bir ay içinde Genel Sekreterin çağrısı ile toplanır ve Yönetim Kurulu üyeleri dışında bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtip seçerler. Kurum Meclisi olağan olarak üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu veya Kurum Meclis Başkanı’nın isteği ile her zaman toplanabilir. Toplantıdan önce gündemi ve toplantı yerini belirler. Çalışmalarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Kurum Meclisinde alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

 

Kurum Meclisinin Görevleri

Madde 44 –

a)       Folklor Kurumu Derneğinin her türlü faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

b)       Alınan kararları Yönetim Kurulu’na iletmek,

c)       Ä°cra organları arasında eşgüdümü sağlamaktır.

 

3-Sanat Kurulu

 

Sanat Kurulu’nun Oluşumu

Madde 45 –Yönetim Kurulu tarafından, Folklor Kurumu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulunun onayladığı her proje için ayrı olarak danışılacak, faydalanılacak, teknik ve uygulama olarak destekleri alınacak konusunda uzman kişi ve kuruluşlardan oluşturulur.

               Yönetim Kurulu, istediği zaman bu kurulun tümünün veya herhangi bir üyesinin görevine son verebilir.

 

Sanat Kurulu’nun Görevleri

Madde 46 – Ä°lgili seksiyonun önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile görev yapacak olan kurul; görev aldığı proje bazında,  teknik ve uygulama olarak destek verecek, bilgi birikimini aktaracaktır. Bu kurulun alacağı bütün kararlar tavsiye niteliğindedir.

 

4-Bilim Kurulu

 

Bilim Kurulu’nun Oluşumu

Madde 47- Yönetim Kurulu tarafından, Folklor Kurumu üyeleri arasından veya dışarıdan halk bilimi alanında değerli çalışmaları bulunan akademik kariyerli veya konusunda uzman kişilerden oluşturulur.

 Yönetim Kurulu, istediği zaman bu kurulun tümünün veya herhangi bir üyesinin görevine son verebilir.

 

Bilim Kurulu’nun Görevleri

Madde 48-Folklor‘un tüm dalları ile ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, bilgi şöleni düzenlemek, düzenli olarak çıkarılan Folklor dergimizin içeriğine uygun yerli ve yabancı yayınları takip ederek bunların dergimizde yayınlanmasına yardımcı olmaktır.

 

5 – Ä°cra Organları

 

Madde 49 – Folklor Kurumu Derneği’nin icra organları;

1 – TEKNÄ°K MÜDÜRLÜKLER;

a)       Basın Yayın Müdürlüğü

b)       Dış Ä°lişkiler Müdürlüğü

c)       Sosyal Ä°lişkiler Müdürlüğü,

d)       Planlama ve Organizasyon Müdürlüğü

e)       Derleme – Araştırma ve Arşiv Müdürlüğü,

f)        Kostüm, Dekor ve Aksesuar Müdürlüğü,

2 – TEKNÄ°K GRUPLAR;

a)       Halk Oyunları Grup Başkanlığı,

b)       Halk Müziği Grup Başkanlığı,

c)       Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı, 

3 – TEKNÄ°K KURSLAR;

a)       Halk Oyunları Kurs Müdürlüğü,

b)       Halk Müziği Kurs Müdürlüğü,

c)       Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğü,

d)       Uygulamalı Halk El Sanatları Kurs Müdürlüğü,

 

Tüm başkanlıklara ve müdürlüklere, Genel Sekreter’in teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile BAŞKAN veya MÜDÜR tayin edilir.

Teknik gruplar; Sanat Kurulunun tavsiyeleri ve Grup Başkanlıkları sorumluluğunda çalışmalarını sürdürürler.

        Tüm icra gruplarının görev süreleri seçim dönemi ile sınırlıdır.  

       Teknik Kursların görev süresi ise bir yıldır.

        Tüm icra gruplarının çalışma prensipleri, görev ve yetkileri iç tüzüklerde belirlenir.                                                          Tüm Teknik Kurslarda alınacak giriş ve aylık aidat ile Tüm Teknik Ä°cra Grup’larında alınacak aylık aidat Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.                                                                                                                                                              Tüm Ä°cra Organları başkan ve müdürlerine, eğitmenlere ve Sanat Kurulu üyelerine günün koşullarına göre Yönetim Kurulu kararı ile ücret verilebilir.

        Yönetim Kurulu yukarıda sayılan grup, müdürlük ve kurslar dışında gerekli gördüğünde müdürlük veya kurslar açabilir.

 

6 – Dernek Şubeleri

Şubelerinin Kuruluşu

Madde 50 -  Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzüğün 11. Maddesinin (L)  bendine ve Dernekler Yönetmeliği’ne uygun olmak koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.                                                  Yönetim Kurulu’nca şube açmak üzere en az 3 (ÜÇ) kişilik kurucular kurulu görevlendirilir. Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 51 – Şubeler; derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.                                                                                                                                                                                                   Tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlardan ötürü sorumludur.                                                                                        Şubeler; faaliyetlerinde, doğrudan doğruya Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bağlıdır.                                           Şubeler; periyodik olarak her üç ayda bir Genel Merkez Yönetim Kururluna faaliyetlerini içeren mali ve idari konularda rapor sunar.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 52 -Şubenin organları; genel kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu’dur.

                Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, disiplin kurulu üç asıl üç yedek denetleme kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurulları

Madde 53 – Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ağustos ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

                Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

 

Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulu’nda Temsili

Madde 54 – Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir.

a)       Şubelerin yönetim ve denetleme kurulu başkanları doğal delege olarak,

b)       Şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1),

c)       Arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde (1) olmak üzere seçilecek delegeler de seçilmiş delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptirler.

                        Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.

                        Şubelerin Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

                        Åžubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

7 – Temsilcilik

Temsilcilik Açma

Madde 55 –  Folklor Kurumu Derneği Yönetim Kurulu kararı ile faaliyetlerini yürütmek üzere, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilir.                                                                                                                                                              Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idari amirliğine yazılı olarak bildirilir.                                                                                                                                                Temsilcilik Folklor Kurumu Derneği Genel Kurulu’nda temsil edilemez.                                                              Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

BÖLÜM V

MALÄ° KONULAR

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 56 -  Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

a)       Üye aidatı: Madde 6/a da belirtilen gelir,

b)       Şube ödentisi: Folklor Kurumu Derneği’nin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin  %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

c)       Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

d)       Folklor Kurumu Derneği tarafından yapılan yayımlar, tertiplenen çay, balo, piyango, gezi ve eğlence, sergi, halk müziği konseri, halk oyunları gösterisi, kermes, konferans, seminer, kurs ve buna benzer faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

e)       Ä°çişleri Bakanlığı’nın izni ile yurt dışında yapılan gösterilerden elde edilecek gelirler,

f)        Folklor Kurumu Derneği’nin mal varlığından elde edilecek gelirler,

g)       Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

h)       Folklor Kurumu Derneği’nin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

i)         Diğer gelirler.

 

Derneğin Harcamaları

Madde 57 – Yapılması gerekli harcamaların dışındaki harcamalar;

a)       Yolluk: Genel merkezin bulunduğu il dışında görevlendirilenlere, bir gündelik verilir. Ayrıca gidiş, dönüş yol parası ve zorunlu masrafları Yönetim Kurulu kararı ile karşılanır.

Görevlendirilme, belediye sınırları dışına ise sadece yol ve zorunlu masrafları karşılanır.

b)       Avans: Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan miktarın üzerinde olmak kaydıyla, Genel Muhasip tarafından Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen masraf belgeleri Genel Muhasibe teslim edildiğinde, Yönetim Kurulu kararı ile avans kapatılır.

c)       Ücretler: Teknik Ä°cra Grupları ve Teknik Kurslarda görev yapan enstrümanlara verilecek olan ücretler, günün koşulları ve yapılan işe göre, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Özel durumlarda geçici veya daimi görevli tespiti ve günün koşullarına göre Yönetim Kurulu kararı ile verilecek olan ücret belirlenir.

Folklor Kurumu Derneği elemanlarına Yönetim Kurulu kararı ile günün koşulları ve yapılan işe göre ücret verilebilir.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

Madde 58 -  Defter tutma esasları ve usulleri;

Folklor Kurumu Derneği’nde, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Ticari işletme açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter

tutulur.

 

 

 

 

 

Kayıt Usulü

Madde 59 – Derneğin tutması gereken defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Madde 60 –  Aşağıda yazılı defterler tutulur.

 A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı         

     toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu

     deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen

     evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden   

     evrak çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri

     yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

           5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu  

               deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade   

     edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (A) bendinin 1, 2, 3 ve 6 acı alt bentlerinde kayıtlı defterler tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli    

     Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan        

     Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Madde 61 - Tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce Ä°l Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devem edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 62 -  Ä°ÅŸletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında ( 31 ARALIK ) , Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “ İşletme Hesabı Tablosu “ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında ( 31 ARALIK ) Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak “ Bilanço ve Gelir Tablosu ” düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 63 -  Gelir ve gider belgeleri;

               Folklor Kurumu Derneği’nin gelirleri, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “Alındı Belgesi ” ile tahsil edilir.  Gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Folklor Kurumu Derneği’nin giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen  “Gider Makbuzu ” düzenlenir.                                                                                                    Folklor kurumu Derneği tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “Ayni Yardım Teslim Belgesi ” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “Ayni Bağış Alındı Belgesi ” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgesi

Madde 64  -

              Folklor Kurumu Derneği gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri ” Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

 

Yetki Belgesi

Madde 65 -

Folklor Kurumu Derneği adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Dernekler Yönetmeliği’nde  “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, 15 (ONBEŞ) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Folklor Kurumu Derneği adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 66 -Defterler hariç olmak üzere, Folklor Kurumu Derneği tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (BEŞ ) yıl süreyle saklanır.

 

BÖLÜM VI

GENEL HÜKÜMLER

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 67 -  Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

A) Genel Kurul Sonuç Bildirimi                                                                                                                                                Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 (OTUZ) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “ Genel Kurul Sonuç Bildirimi ” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

                Genel kurul sonuç bildirimine;

                   1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

                   2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

 

B) Taşınmazların Bildirilmesi                                                                                                                                                   Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 (OTUZ) gün içinde Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “ Taşınmaz Mal Bildirimi ” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

C) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi                                                                                                                                Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda; yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “ Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi ” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

             Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

D) Kamu Kurum ve Kuruluşları Ä°le Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim                                          Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “ Proje Bildirimi ”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 1 (BÄ°R ) ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

E) Değişikliklerin Bildirilmesi                                                                                                                                                   Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi ” Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi ” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 ( OTUZ ) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen 30      ( OTUZ ) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

 

 

 

Derneğin Ä°ç Denetimi

Madde 68 – Dernekte; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

           Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            Denetleme Kurulu tarafından en geç 4 (DÖRT ) ayda bir derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 69 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 70 - Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

           Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 71 - Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Folklor Kurumu Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. Ä°nceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.            

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 ( BEŞ ) yıldır.

 

 

 

 

Hüküm Eksikliği

Madde 72 -

                Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

YÜRÜRLÜK VE GEÇÄ°CÄ° HÜKÜMLER

 

Geçici Madde 1- Bu Tüzük Genel Kurula katılanların 2/3’ün  kabulüyle yürürlüğe girer.

 

Geçici Madde 2- Seçime ilişkin hükümler olağan ya da olağanüstü olarak yapılacak ilk seçim Genel Kurulundan

                              Ä°tibaren yürürlüğe konulur.

Geçici Madde 3- Bu Tüzük yürürlüğe girinceye kadar yapılmış olan üyelik başvuruları geçerliliğini muhafaza eder.

 

Geçici Madde 4- Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce kurslardan mezun olanların hakları saklıdır. 

 

      Geçici Madde 5- Ä°lk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

      Geçici Madde 6 -  İşbu tüzüğün yürürlüğe girmesini takiben üç ay içinde Yönetim Kurulu tarafından Ä°ç Tüzükler hazırlanır ve yürürlüğe konur.

 

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

ADI VE SOYADI                                       GÖREV ÜNVANI          

H.Gürhan OZANOĞLU                                    Genel Başkan

Ä°smail EKMEKÇÄ°OĞLU                                  Genel Sekreter

Suat ARIN                                                          Genel Muhasip

A.Tekin KUMAŞ                                Yönetim Kurulu Üyesi

Gonca ŞANAL                                                   Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Şakir AKKUŞ                                         Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Zekâi BAYRAM                                     Yönetim Kurulu Üyesi

Rezzan GÜNAY                                                 Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk ERDOĞMUŞ                                         Yönetim Kurulu Üyesi