DERLEME - ARAŞTIRMA VE ARŞİVLEME MÜDÜRLÜĞÜ

 
Derleme ve Araştırma Grubu , binin üzerinde folklorik kitaplardan oluşan kütüphanesi , onbeş bin sayfalık folklor derlemeleri , yüzlerce etnografik malzemeler folklor ürünü (kostüm , yastık , çevre , kilim , vs.) , çesitli yörelerin halk oyunlarını içeren fotoğraf , slayt ve yerli-yabancı çesitli ülke ve yörelerin folklor ezgilerini kaydeden plak arşivleri , yine çeşitli yörelerimizin halk müziğini içeren bir bant arsivi ile yılların araştırmalarını bünyesinde tutan ve faydalandırmaya açan bir birimdir. Yine bu birim , kurum elemanı ve ögrencilerinin , folklor araştırıcılarının araştırma , derleme ve öğrenme çabalarına destek vermektedir. Halk Oyunları ve Halk Müziği Okullarının öğrenci derleme çalışmaları da bu birimce düzenlenip , kontrol ve tasnif edilmektedir.

DERLEME DERSLERÄ°MÄ°Z HER YIL PROGRAM DAHÄ°LÄ°NDE VERÄ°LMEKTEDÄ°R.

EĞİTİM KONULARIMIZ:

Folklor - 1
Folklor - 2
Folklor Tarihçesi
Folklor Kuramları
Derleme Aşamaları
Derleme Metodları - 1
Derleme Metodları - 2
Halk
Sosyal Normlar
Dans Folkloru ve Derleme Teknikleri
Müzik Folkloru ve Derleme Teknikleri
Tiyatro Folkloru ve Derleme Teknikleri
El Sanatları Folkloru ve Derleme Teknikleri
Kostüm Folkloru ve Derleme Teknikleri

DERSLERÄ°MÄ°ZDEN ÖRNEK KONULAR:

FOLKLOR NEDÄ°R:
Bir toplumun kültürüne ait gerek maddi, gerek manevi kültürlerini araştırıp usulüne göre saptayan ve bunlarla ilgili olarak genel konu ve kaidelere varmak isteyen bir bilimdir.( Masallar , efsaneler , türküler , maniler , destanlar , ağıtlar , deyimler , atasözleri , bilmeceler , tekerlemeler , gibi söz sanatları , doğumdan ölüme kadar çeşitli adetler , gelenekler , inançlar , halk oyunları , halk müziği , halk müzik aletleri , halk kıyafetleri , süs eşyaları , çanak çömlek , bakraç , güğüm , kaşık , halı , kilim , cicim heybe , kolan , oya , kese , çevre , uçkur , yazma gibi binbir çeşit el sanatları ile ilgili eşya.........) folklorun alanına girer.

FOLKLORUN ÖZELLÄ°KLERÄ°:
1) Folklor anonimdir.
2) Folklor ürünleri sözlü olarak nesilden nesile aktarılır.
3) Folklor ürünleri ulusaldır.
4) Folklor ürünleri içinde, diğer memleket folklor ürünleri ile benzerlik gösterenler olabilir., olur.
5) Yurt dışına ait bir folklor ürünü halk tarafından benimsendiği taktir de o, toplumun mili ürünü haline gelir.
6) Folklor ürünleri geçmişte olduğu gibi, zamanımızda da meydana gelebilirler.
7) Folklor ürünleri her ne kadar statik bir özellik gösterirlerse de dinamiktirler.

DERLEMEDE DÄ°KKAT EDÄ°LECEK HUSUSLAR:
1- Derlemede araştırıcı toplumla kendisi arasında dostluk havası yaratmalı .
2- Araştırıcı bir ekole bağlı olarak gider.
3- Araştırıcı gözlemi bir plan dahilinde yapmak zorundadır.
4- Araştırıcı tek bir gruba bağlanmaktan kaçınmalıdır.
5- Araştırıcı kendisini toplumun bir parçası olarak görmelidir.
6- Araştırmaya toplumda en iyi ve belirgin olan bir gruptan başlamalıdır.
7- Olması imkansız gibi görünen adetleri de yazmak gerekir.
8- Bazı ana ilaç ve hediyeler götürmek gerektir.
9- Toplumun fiziki ve coğrafi durumuna dikkat edilmelidir.
10- Bir defa bir sosyal davranışı gözlemek yeterli değildir.
11- Araştırmada soyuttan somuta gidilmelidir.
12- Araştırmacı incelenecek toplumun içinde karargah kurmalıdır.
13- Etnik guruplarda tercüman kullanılmalı.
14- Kılavuzların gözlemeye çalıştıkları konuları eşelemek gerekir.
15- Araştırma daha çok uzmanından yapılmalı Ör. Muska'yı muskacıdan.
16- Hafızaya güvenmemek hemen anında kayıt etmek gerekir.
17- Klavuz olarak sağlık memuru, köy öğretmeni gibi kişilerden yararlanmamak gerekir.
18- Bir konuda 4-5 klavuzla konuşmak gerekir.
19- Davranış kalıplarının saptanmasında 50 veya daha yukarı kişiler seçilmelidir.
20- Köy kültürünü şimdiki durumu itibari ile tespit etmek gerekir.
21- Kaynak kişinin:
a) Adı
b) Soyadı
c) İşi
d) Yaşı
e) Nereden kimlerden öğrendiği
f) Aktif taşıyıcının veya pasif taşıyıcının mutlaka kaydedilmesi gerekir

ARAŞTIRMA ŞEKLİ:
Folklor konularından birisinde araştırma yapmak için önce literatür
çalışması yapılmalıdır. Ör. Masal hakkında derleme yapılacaksa, önce geniş bir kütüphane çalışması ,bibliyoğrafya çalışması gerekir. Literatür çalışmasından sonra fotoğraf makinesi ,film makinesi hazırlanır Anket soruları hazırlanır. Bu sorular derleme yapılacak yere önceden gönderilir, yanıtları alınır.
Yine derleme yapılacak yerin tarihçesi ve sosyal çevre hakkında da ön araştırma yapılır. Sonra pusula , ses alan cihazı vs. alınır.
Bu istenilenler yapıldıktan sonra derleme yapılacak yere gidilir. Derlemeye önce maddi folkloru derleyerek başlanır. Maddi kısımdan sonra aile ile ilgili sorulara geçilir. En sonunda manevi sorular sorularak çalışma bitirilir.
Neticede derleyiciye kalan iş , kendi literatür çalışmalarını, anket sorularına verilen yanıtları, ayrıca yöreye gidilerek yapılan derlemeyi karşılaştırmalı bir şekilde toplamaktır.
Ä°NCELEME ŞEKLÄ°: Sonuç almak üzere hangi folklor olayını inceliyorsak, onu bütün oluşumu içinde , hiçbir düşünce katmadan , ortaya koymaktır. Bu da iyi bir fişleme ile mümkündür.
Ayrıca folklor ürünleri edebi şekilde , yani roman öykü gibi yazılabilir. Ancak dikkat edip aşırı şekilde his katmamak gereği vardır .
Bir başka şekilde diyaloğ türüdür. Yani soru yanıt şeklinde kaleme alınır. Yine olayların oluşumunu bir tarihleme ile verenlerde vardır. Ancak genellikle buna pek itibar edilmez.
Sonuç olarak eğer bir ekole bağlı isek o ekolün metodu kullanılır.
Varsayımlar alınarak ekole göre düzenlenir.
Maddi kültür: Elle tutulabilen kültürdür . Yemek araçlarından tutun da oturduğumuz kilime , giydiğimiz çoraba varana kadar buna girer.
Manevi kültür: Toplumun toplumsal hayatını düzenleyen mali , idari , hukuki inançlar ve pratikleri kapsar. Her toplumun ortaklaşa yapmış oldukları davranışları kültür kalıplarıdır.
Varyant: Folklor ürününün aslı bozulmadan meydana gelmiş değişik şekilleridir.
Etnografya: Toplumların göçünü ve bununla ilgili olayları inceler.

SÄ°ZLERÄ°DE DERLEME KONUSUNDA FÄ°KÄ°R SAHÄ°BÄ° OLMAYA BEKLERÄ°Z


KADROLAR

ELEMANLARIMIZ

FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

ESKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z