Folklor Kurumu - Kurum Meclisi İç Tüzüğü

 

TÜRK FOLKLOR KURUMU "KURUM MECLİSİ"
YÖNERGESİ(İÇTÜZÜĞÜ)

KURULUŞ  :
 Madde 1-Türk Folklor Kurumu “Kurum Meclisi” Yönergesi, 5253 sayılı Dernekler Yasası uyarınca Yapılan Tüzük Tadili Genel Kurulunda Tüzük değişikliğinin ….mad..uyarınca Türk Folklor Kurumu Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.
Yönerge ile; Türk Folklor Kurumu yapısı içinde, bu yönerge hükümleri kapsamında, yönetsel özerkliğe sahip Folklor Kurumu “KURUM Meclisi” oluşturulmuştur.

AMAÇ   :
Madde 2- Folklorun tüm dallarında ve gelecek nesillere aktarılmamasında turt içinde ve dışında tanıtılmasında bilimsel çalışmalar yapmayı amaç edinen sorunlarının çözümünde, “amatör ve idealist düşünceden” hareketle “profesyonel”çalışmalar yaparak folklorcular arasında saygınlık ve dayanışmayı sağlamada, Türkiye ve yöre folklorunun sorunlarının tartışılması ve çözümünde katılımcılığı arttırmakta, Folklor Kurumu üyelerinin çeşitli istek, öneri, eleştiri ve birikimlerini önermede, demokratik, katılımcı bir oluşumu, yönetim kuruluna tavsiye mahiyetinde önerileri rapor halinde sunarak, sağlamayı amaçlar.

KURUM MECLÄ°SÄ°’NÄ°N ORGANLARI :
Madde 3- KURUM MECLÄ°SÄ°’NÄ°N organları:
a) Meclis Genel Kurulu,
b) Meclis Başkanlık Divanı’dır.

Madde 4- KURUM Meclisi Genel Kurulu:
a. FOLKLOR KURUMU Genel Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri,
b. FOLKLOR KURUMU’NUN önceki,Folklor kurumu Başkan ve yönetim kurulu üyeleri,eylemli müdürleri,grup Başkanları,önceki yönetim Kurulu üyeleri,başkanları,genel sekterleri,Grup başkanları…………….

c. Folklor Kurumu Derneği Şubeleri, Temsilcileri,             -1-


d. Ä°cra grupları ile kurs müdürlüklerinin kendi aralarından seçtikleri 3 kişi,
 

e. KURUM Yönetim Kurulunca belirlenecek (5’i en az 5 yıllık FOLKLOR KURUMU ÜYELERÄ° arasında seçilen) 15 folklorcudan oluşur.

 Madde 5- KURUM MECLÄ°SÄ°NÄ°N GÖREVLERÄ°:
 
a)     KURUM Meclisi Başkanlık Divanı’nı seçmek ve DÄ°VANDAN AYRILMA VE Ä°STÄ°FA DURUMUNDA YEDEK ÜYELERÄ° ÇAĞIRMAK .

      Kurum Meclisi Ä°lk Toplantısında Meclis üyelerinin tespiti yapılır.
b)      Gündemindeki konuları görüşmek, Folklor Kurumu Kuruluş felsefesi ve ana tüzüğü amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, düşünce üretmek,    gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak.
c)      KURUM Yönetim Kurulu’nun istemiyle gündeme alınan konular hakkında görüş oluşturup tavsiye kararı almak.
d)      Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istediği konuların gündeme alınmasına karar vermek.
e)      Bu yönergede gerekli gördüğü değişiklikler için tavsiye kararı almak.
f)        Halk Kültürümüz, folklorumuzun yabancı yoz etkilere karşı korunması için çalışmalar yapmak, Güncel konuların eleştiri ve çözüm yollarının kamu oyu ile paylaşılması için yazılı ve görsel, ve elektronik ortamlarda paylaşımını sağlamak için yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

      Madde 5/A-Meclis Başkanlık Divanı Toplantıları:
                          Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Kendi aralarında Meclis Başkanın başkanlığında Genel Kurul öncesi ve sonrasında gündem ve değerlendirme toplantıları yapar,

 Madde 6- KURUM MECLÄ°SÄ°NÄ°N Toplantıları:
 a) Olağan Toplantı:
 KURUM Genel Kurulunu takiben, KURUM Meclisi Başkanının çağrısı üzerine en geç OCAK AYI içinde toplanır. Takip eden toplantılar yine, en geç 3 ayda bir yapılır.
 Toplantı Nisabı: meclis üyelerinin asgari ¼ ü ile toplanır.

   Toplantı Gündemi Kurum Meclisi Divanınca belirlenir, meclis üyelerine en az b15 GÜN öncesinden bildirilir. Gündemle ilgili söz alacak üyeler konuşma isteklerini divana önceden not ettirirler, bu sıralamaya göre divan başkanı söz verir önceden söz isteyen olmamış ise toplantı sırasında konuşmacıların taleplerine göre sıralama yapılır.
Konuşmacılar gündem maddelerine önceden hazırlanarak ve yazılı olarak konuşmalarının bir örneğini divan Başkanlığına verirler.

Konuşma önceliği; yazılı olarak hazırlık yapan, bir örneğini önceden divana vererek, konuşma talebinde bulunan üyelere verilir.

 b) Olağanüstü Toplantılar:
 KURUM Başkanı veya KURUM MECLÄ°SÄ° Başkanı gerekli gördükleri hallerde KURUM Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca, üyelerin 1/10’nun yazılı talebi ile Meclis, olağanüstü toplantıya çağrılır.

 Madde 7- Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
 Kurum MECLÄ°SÄ° Çalışma döneminde meclis üyelerinin bir defteri tutulur.toplantı ve karar nisabı mevcut üye sayısına göre hesap edilir.
 KURUM Meclisi Genel Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile karar verir. Toplantının açılışı için yeter sayı, KURUM Meclisi üye sayısının %20’sidir.

 Madde8KararlarınNiteliği:

 KURUM Meclisi kararları tavsiye niteliğindedir.
Yönetim Kurulu dikkate alıp almamakta muhtardır.
           MECLÄ°SÄ°N ÇALIŞMA ŞEKLÄ°
Meclis Gündemi Toplantıdan önce Meclis Yönetim kurulunca belirlenir ve gündem üyelere e-mail. faxmile ve sair iletişim yolları ile dağıtılır.
           Konuşmalar daha önceden yazılı olarak hazırlanır, problemler, eleştiriler yapıldıktan sonra çözüm önerileri yazılı olarak divana verilir.
           Divan bu eleştiri ve çözüm önerilerini bir rapor halinde Yönetim kuruluna sunar.
 Yönetim kurulu ayrıca isterse gündeme alınmasını istediği konuları Divan kuruluna bildirir.
          Meclis Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri katılırlar, eleştiri ve çözüm önerilerini cevaplarlar.
          Konuşmacılar tespit olunan gündem dışına çıkamazlar, Konuşmalarda kişilerin şahsiyet haklarını rencide edici konuşmalar yapılmaz, konu ve olaylar kişiselleştirilmeden ve cevap hakkı doğurmayacak şekilde yapılır.                                                                                                       

         
           Gündem müsait olduğu takdirde gündem dışı Dilek ve temenniler faslında konuşmalar zamanın elverdiği ölçüde yapılır.

         Madde :9-Kurum Meclisinin Çalışma inzibat ve düzenini meclis başkanı sağlar,Konuşmaların sürelerini belirlemek,gündem ve konu dışındaki konuşmaları sınırlamak ve kesmek hakkına sahiptir.Meclis intizamını bozan konuşmacı veya katılımcı uyarılır,sonuç alınmaması durumunda toplantı salonundan çıkması ihtar edilir.Eylemin devam etmesi ve provokasyona dönüştürülmesi halinde ilgili hakkında rapor tutularak Yönetim Kurulu ve Disiplin Kuruluna  gönderilir.

 Madde 10- KURUM Meclisi Başkanlık Divanı’nın oluşumu:
 
 TÜRK FOLKLOR KURUMU Genel Kurulu’nun 3 yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısını takip eden 3 ay içinde yapılacak KURUM Meclisi Genel Kurulu’nun ilk toplantısında, üyeleri arasından seçeceği bir başkan, iki başkan vekili ve iki divan üyesinden oluşur.

 FOLKLOR KURUMUNUN; yönetim kurulu başkan ve üyeleri, bu görevlerinin devamı süresince, KURUM Meclisi Başkanlık Divanı’nda görev alamazlar.

 Başkanlık Divanına seçilenlerin, KURUM Merkez ve Komisyon Başkanlık Divanlarındaki görevleri sona erer.

 Madde 10- Başkanlık Divanı’nın Görev Süresi :
 Görev süresi 3 yıldır. Bu süre içerisinde değişiklikle Başkanlık Divanına seçilenler, kalan süreyi tamamlar. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

 Madde 11- Başkanlık Divanı’nın Çalışma Yeri:
 KURUM Yönetimince, KURUM Meclisi Başkanlık Divanının çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

  Madde 12- Başkanlık Divanı’nın Görevleri: 
 Baro Meclisi Başkanlık Divanı, meclisin sürekli organı olarak;
 a) KURUM Meclisi Genel Kurulu’nu en çok 3 ayda bir toplamak, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.
 b) KURUM Meclisi Genel Kurul kararları ile ilgili gelişmeler ve yapılan diğer çalışmaları hakkında KURUM Meclisi Genel Kurul’una bilgi sunmak.
 c) KURUM Meclisi çalışmalarını üyelere duyurmak. Folklor camiasına ya da medya aracılığı ile kamuya yapılacak duyurular Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
 d) KURUM Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak.
 e) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak.
 f) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

 Madde 13- Giderlerin Karşılanması:
Kurum Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Kurum Yönetimince karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde KURUM yönetiminin tabii olduğu esaslar uygulanır.                                
 
 Madde 14- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde sayılı Yasası ile Yasas Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 YÜRÜRLÜK:
 Madde 15-  KURUM Meclisi Yönergesi 29.11.2011 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.(*)                                                                                       

(**) FOLKLOR KURUMU Yönetim Kurulunun 29.11.2011 tarihli……….Sayılı kararı ile, KURUM MECLÄ°SÄ° Yönergesinin Uygulamasının aynen devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
 (***) FOLKLOR KURUMU Yönetim Kurulunun………………… tarihli ……… sayılı kararı ile KURUM Meclisi Yönergesinin yapılan değişikliklerle birlikte kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

(****) FOLKLOR KURUMU Yönetim Kurulunun ……………… tarihli …………. sayılı kararı ile KURUM Meclisi Yönergesinin yapılan değişikliklerle birlikte kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

(*****) FOLKLOR KURUMU Yönetim Kurulunun  ……………. tarihli ………sayılı kararı ile KURUM Meclisi Yönergesinin yapılan değişikliklerle birlikte kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
İşbu İçtüzük Teşekkül eden ve müteakiben seçilen Meclis Yönetim Kurullarınca yürütülür.